Disclaimer

Home / Dislaimer

Disclaimer voor www.sebald.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.sebald.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door SebaldGroup (KvK: 34255992 “Sebald”). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Algemeen

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is derhalve niet volledig. Er kunnen geen rechten aan deze website en/of de inhoud hiervan worden ontleend. Sebald is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website en/of van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Sebald via e-mail, via elektronische formulieren of anderszins via de website van Sebald is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sebald is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken, tenzij anders volgt uit dwingend recht. Het intellectueel eigendom van de inhoud van de website berust bij Sebald.

Geen garantie op juistheid

Hoewel Sebad zich inspant om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, verstrekt Sebald geen enkele garantie dat op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Ook aanvaard Sebald geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke informatie.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Sebald aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om Sebald aansprakelijk te mogen stellen.

De informatie op deze website is niet bedoeld om enige persoon aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product en/of het afnemen van enige dienst van Sebald en kan ook niet dienen als basis voor een beleggingsbeslissing en/of als beleggingsadvies.

Privacybeleid

Sebald verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u mailen naar: info@sebald.nl. Sebald behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de toepasselijke wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Verwerkingsdoeleinden

Sebald verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van partijen en leveranciers voor klanten- en orderbeheer (o.a. contractbeheer en opvolging, klantenadministratie, bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van solvabiliteit, etc.)

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de AVG (onder a- toestemming, onder b- noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, onder c- noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, onder f- noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen). Voor zover de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 van de AVG onder a (toestemming), heeft de andere partij steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant gedeeld worden met andere groepsvennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die direct of indirect met Sebald verbonden zijn of met enige andere partner van Sebald; Sebald spant zich in dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens die verwerkt worden voor klantenbeheer zullen bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke of contractuele vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Sebald bewaart persoonsgegevens van sollicitanten tot maximaal vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure, daarna worden deze verwijderd. Na toestemming van de sollicitant kunnen de gegevens maximaal één jaar bewaard worden.

Recht van inzage, verbetering, wissing, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De andere partij heeft te allen tijde recht op inzage van zijn/ haar persoonsgegevens en kan deze (laten) verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn, deze laten verwijderen, de verwerking ervan laten bespreken en bezwaar maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 onder f van de AVG (f- noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen).

Direct marketing

De andere partij heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn of haar persoonsgegevens met betrekking tot direct marketing.

Klacht

De andere partij beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag).

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Nederlands recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Amsterdam bevoegd.

Indien van toepassing

Cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer en worden overal op internet gebruikt. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Een cookie kan bijvoorbeeld uw voorkeurstaal onthouden, zodat u dit niet steeds opnieuw hoeft op te geven. U kan het gebruik van cookies ook uitschakelen in uw browser, indien u dat wenst. Houd er dan wel rekening mee dat het bezoek aan onze site minder vlot kan verlopen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.sebald.nl op deze pagina.